Ökad fångst- och överlevnad för upp- och nedströmsvandrande fisk

Om projektet

Arbetspaket 1 Ökad fångst- och överlevnad för upp- och nedströmsvandrande fisk vid kraftverken samt miljöanpassad reglering består av fyra delprojekt.

Andra arbetspaket

Arbetspaket 2 Biotoprestaurering, återintroduktion och populationsövervakning

Arbetspaket 3 Genetik och Kostnad – nyttoanalyser