Projektet Två länder – én elv 2017-2021 har sin utgångspunkt i de resultat och åtgärdsförslag som projektet Vänerlaxens fria gång tog fram, vilket innebär ett gränsöverskridande samarbete med avrinningsområdesperspektiv.

Projektets period var initialt mars 2017 till och med december 2019 men är förlängt till och med 31 december 2021.

Övergripande syften

Huvudmål under projektperioden 2017-2021

  • Ökning av lekbeståndet till 50 % av det beräknade lekbeståndsmålet.
    • Konkret: Alla åtgärder som genomförs i projektet ska bidra till att lekbeståndet inom 5-10 år ökar från dagens ca 500-1000 vilda laxar till att 5-6000 leklaxar årligen fångas och transporteras från Forshaga till uppströms belägna lekområden.
  • Återetablering av lax på norsk sida.
  • Att inleda åtgärder som bevarar och påbörjar återuppbyggnaden av övriga skyddsvärda arter och livsmiljöer i och längs älvdalen.
  • Etablera en avsiktsförklaring på hög politisk nivå mellan Norge och Sverige, som säkrar en enhetlig, varaktig och gränsöverskridande förvaltningspraxis av älvresursen. Detta för att på sikt möta vattendirektivets mål om god ekologisk status i vattendraget.

Målen avgränsas geografiskt av det som bedöms vara Klarälvslaxens ursprungliga utbredningsområde inom Klarälven, Trysilelva och Femundselva med biflöden.

Arbetspaket och aktiviteter i projektet

Får att uppnå syfte och nå huvudmålen är projektet indelat i tre arbetspaket:

Ökad fångst- och överlevnad för upp- och nedströmsvandrande fisk vid kraftverken samt miljöanpassad reglering
Biotoprestaurering, återintroduktion och populationsövervakning
Genetik och Kostnad – nyttoanalyser

Dokumentation

Projektbeskrivning: Två länder – én elv 2017-2020 (PDF)
Slutrapport: Vänerlaxens fria gång. Två länder, en älv (PDF)
Ekologisk status och underlag till åtgärdsprogram för Klarälven, Trysilelva och Femundselva med biflöden.

Logotyp för webb: Två länder – én elv (PNG)
Logotyp för tryck: Två länder – én elv (PDF)

oversikt_delavromr_645p

Ett projekt inom

Med finansiering av

Projektsamordning via