Utrivning av Gretjärnsdammen sommaren 2019 på cirka 30 sekunder

Sommaren 2019 revs den cirka 3,5 meter höga före detta flottningsdammen vid utloppet av Gretjärn, vid starten av Öjenäsbäcken i Arvika kommun. Detta var den sista och avslutande åtgärden i det återställningsprojekt som länsstyrelsen drivit och bekostat under ca fem års tid. Ungefär en månad efter avslutat arbete var koloniseringen av bottenfaunan i full gång med nätspinnande nattsländelarver. Ytterligare ett par veckor senare elfiskade länsstyrelsen hela fåran och det visade sig att öringen redan fanns på hela sträckan.

Utrivningen var den sista och avslutande åtgärden i det återställningsprojekt som Länsstyrelsen Värmland drivit och bekostat under ca fem års tid. Tidigare åtgärder har framförallt handlat om att återställa det två km långa Natura 2000-vattendraget och naturreservatet efter flottningsrensning. Detta genom att återföra uppschaktade block, sten, lekgrus och en inte helt oansenlig mängd död ved. Resultatet har blivit ett vattendrag som har betydligt större areal produktiv bottenyta, fler ståndplatser och gömslen för både stor och liten fisk, fler lekområden, ökat medeldjup och en mycket förbättrad vattenhushållning vid torrperioder.

Gretjärnsdammen och ån
Gretjärn, Gretjärnsdammen och ån under avsänkning av Gretjärn före utrivning. Foto: P. Gustafsson

Anledningen till att dammen nu revs var framförallt att skapa möjligheter för fisk och annan vattenknuten fauna att vandra fritt i hela avrinningsområdet. Tidigare var det stopp vid dammen och fisken kunde inte röra sig vidare uppströms mot Öjenässjön. Åtgärden gör att vattendraget nu i princip är återställt och att miljökvalitetsnormen om ”God ekologisk status” enligt EU:s ramdirektiv för vatten kommer nås.

Åtgärderna skapar även goda förutsättningarna för att Öjenäsbäcken åter ska kunna ha ett sjövandrande storvuxet öringbestånd samt inte minst att restaureringarna, dammutrivningen och en ökad öringpopulation kommer gynna flodpärlmusslan.

Nerbilning av dammen
Nerbilning av dammen pågick. Dag som natt. Foto: P. Gustafsson

Dammutrivningen och anläggandet av tröskel och ny fåra startade den 1 juli och tog drygt två veckor. Arbetet med själva utrivningen startade med att dammen först bilades sönder för att på så sätt och under kontrollerade former kunna plocka ner den bit för bit.

Konstruktion av ny fåra och tröskel. Foto: P. Gustafsson
Konstruktion av ny fåra och tröskel. Foto: P. Gustafsson

Därefter vidtog att med grävmaskin avlägsna resterna och gräva sig ner till den ursprungliga bäckens nivå. Förutom att riva dammen var det även tvunget att anläggas en ny seminaturlig tröskel ca 50 meter uppströms dammläget och mellan tröskeln och dammen skapa en ny bäckfåra. Detta för att inte Gretjärnet skulle behöva sänkas av mer än de 70 cm som villkoret i vattendomen säger och samtidigt inte skapa en för brant lutning vid utloppet.

För att ansluta mellan den nya tröskeln och den förre detta dammen anlades en ny ca 60 meter lång bäckfåra med en medellutning på ca 2%. Den låga lutningen gör att även svagsimmande arter kan ta sig fram. Delvis användes den gamla bäckbottnen och delvis konstruerades en ny fåra.

Nedre delen av den nya fåran. Fotot är taget ungefär i höjd med den utrivna dammen. Fundamenten för den nya gångbron syns på var sida om ån. Foto: P. Gustafsson

För att ansluta mellan den nya tröskeln och den förre detta dammen anlades en ny ca 60 meter lång bäckfåra med en medellutning på ca 2%. Den låga lutningen gör att även svagsimmande arter kan ta sig fram. Delvis användes den gamla bäckbottnen och delvis konstruerades en ny fåra.

Ungefär en månad efter avslutat arbete besiktades området och det kunde konstateras att åtgärderna verkade hålla bra och att tröskeln fungerade som tänkt. Koloniseringen av bottenfauna var i full gång och stora områden av den nya bottnen täcktes av nätspinnande nattsländelarver (av släktet Neuroclipsis). Ytterligare ett par veckor senare elfiskade länsstyrelsen hela fåran och det visade sig att öringen redan fanns på hela sträckan. Totalt fångades 28 öringar av varierande storlek (ca 85 – 210 mm). Det som återstår nu är att bevaka åtgärderna, dels under vintern för att se om isgången gör någon åverkan men framförallt till våren när vårfloden sätter fart.

Till vänster: Nätspinnande nattsländelarver, ca 3 veckor efter avslutat arbete. Till höger: Vy sedd nerifrån och upp mot den nya fåran, förbi den utrivna dammen. Foto: P. Gustafsson

Sammantaget ett spännande, långt och hittills lyckat naturvårds-/återställningsprojekt som vi förhoppningsvis ser resultat av inom några år med fler och större öringar, bättre vattenhushållning och ökad musselproduktion.

Ladda hem hela minirapporten Utrivning av Gretjärnsdammen sommaren 2019 (PDF)

Utrivningen av Gretjärnsdammen är i sig inte en del i projektet Två länder – én elv.

[Inlägg även publicerad på bloggen Värmlandsfiske]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s