Två länder – én elv

Nu tar vi nästa steg för att göra Klarälven-Trysilelva-Femundselva till ett av Skandinaviens mest laxrika och hållbara vattensystem. Projektet Två länder – én elv 2017-2020 har sin grund i de resultat och åtgärdsförslag som lyftes fram i projektet ”Vänerlaxens fria gång”.

Vad det handlar om

nyaloga

Projektet handlar om en älv, Klarälven-Trysilelva-Femundselva, som rinner genom två länder. Eftersom älven, dess biologiska mångfald och ekosystemtjänster inte känner av nationsgränsen, finns tydliga behov av att använda ett gränsöverskridande perspektiv.

Lyckas vi skapa förutsättningar för en långsiktig återuppbyggnad av det vilda och långvandrande laxbeståndet kommer också många andra arter och värden att gynnas parallellt.

> Om projektet

Aktiviteter och delmål

Exempel på uppsatta mål och utkomster i de olika arbetspaketen inom projektet.

  • Inleda processen för ökad överlevnad av nedströmsvandrande fisk förbi vattenkraftverken.
  • Inleda processen för ökad fångst och transport av uppströmsvandrande fisk från Vänern, förbi vattenkraftverken, till lekområden uppströms.
  • Restaurera minst 3 mil av Klarälven och/eller Klarälvens/Trysilelvas biflöden.
  • Kontroller av antalet uppvandrande lekfiskar, var och när de leker eller vandrar ut, identifiering av flaskhalsar som begränsar utvecklingen, samt inte minst hur väl populationerna svarar på olika miljöåtgärder.

De tre arbetspaketen